Home Academic Programs MBA Program Faculty Full-time Teachers

Professor
An,Jia Bai,Lin Cha,Hongwang Chen,Hui
Chen,Yan Du,Zhenhua Guo,Yujin He,Ying
Hu,Chun Hu,Tao Huang,Xiuqing Jin,Yongsheng
Kan,Kaili Lin,Qining Liu,Kexuan Lu,Tingjie
Ning,Lianju Peng,Hui Shu,Huaying Sun,Qiming
Tang,Shoulian Wan,Yan Wang,Changfeng Wang,Ning
Wang,Yajie Wu,Hong Xia,Jun Xie,Xuemei
Xin,Zhanhong Yan,Qiang Yuan,Chunhui Zeng,Jianqiu
Zhang,Aihua Zhang,Bin Zhang,Shengtai Zhang,Xiaohang

Associate Professor
Cao,Jiantong Che,Peirong Chen,Wenjing Fu,Sibao
Gao,Cong Gao,Jinping He,Juxiang Huang,Yijun
Jia,Huaijing Jin,Juan Liu,Dan Lu,Liang
Ma,Baojun Mu,Huansen Pan,Yu Peng,Ruohong
Shi,Wenhua Si,Yaqing Su,Jing Wang,Lianjuan
Wang,Qi Wang,Song Wang,Zengmin Xie,Zhiyong
Xu,Huijuan Yan,Changle Yang,Tianjian Yang,Xu
Yang,Xuecheng Zeng,Xueyun Zhang,Jing Zhang,Yongze
Zhao,guojun Zhao,Wei Zhao,Xinyan Zhao,Yuping

Assistant Professor
Huo,Yumei Tian,Lei Wang,Lixin Xu,Guannan
 
 


attachment:

first last next end

 
 
BUPT Home     School Home     Contacts     Links     Service Guide     Login