Home Faculty & Research Business Administration

 
Professor
Chen,Hui He,Ying Hu,Tao Hu,Chun
Liu,Kexuan Ning,Lianju Yuan,Chunhui Zhang,Shengtai
Associate Professor
Che,Peirong Chen,Wenjing Gao,Jinping Jia,Huaijing
Jin,Juan Li,Baohong Liu,Dan Lu,Liang
Mu,Huansen Pan,Yu Shi,Wenhua Su,Jing
Wang,Song Wang,Lianjuan Xu,Huijuan Yan,Changle
Yang,Xuecheng Yue,Xin Zeng,Xueyun Zhang,Yongze
Zhao,Yuping Zhou,Huiqin
Assistant Professor
Huo,Yumei Tian,Hua Wang,Lixin Xu,Guannan
 
BUPT Home     School Home     Contacts     Links     Service Guide     Login