Home Faculty & Research Management Science and Engineering

 
Professor
Bai,Lin Chen,Yan Jin,Yongsheng Lin,Qining
Lu,Tingjie Shu,Huaying Tang,Shoulian Wan,Yan
Wang,Ning Wang,Changfeng Wang,Yajie Xie,Xuemei
Xin,Zhanhong Yan,Qiang Zeng,Jianqiu Zhang,Bin
Zhang,Aihua Zhang,Xiaohang
Associate Professor
Ma,Baojun Cao,Jiantong Chen,Fei Chen,Xia
Fu,Sibao He,Juxiang Huang,Yijun Peng,Ruohong
Si,Yaqing Wang,Xuhui Wen,Jian Wu,Jun
Yang,Xu Yang,Tianjian Zhang,Jing Zhao,Wei
Zhao,Xinyan Zhao,Xiujuan
Assistant Professor
Tian,Lei Zhao,Yandong Zheng,Li
 
BUPT Home     School Home     Contacts     Links     Service Guide     Login